شهربازی غدیر به همراه ایستگاه صلواتی

آیا مطمئن هستید؟