شرکت در مهمانی دو کیلومتری و برپایی موکب و بازسازی واقعه غدیر

آیا مطمئن هستید؟